Sídlo firmy Ponávka 2, Brno

Služby

Nabízíme profesionální služby v oblasti analýzy sítě.

  • Analýza sítě, je nástroj pro diagnostiku sítí investora a především o charakteru provozu a jejího zatížení.
  • Termovizní měření, zachytí teplotní rozdíly na povrchu snímaných objektů při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie.

Měření analýzy sítěMěření analýzy sítě může probíhat v horizontu několika hodin, nebo několik dní. Jde vždy o přehlednost odběrového diagramu v čase, několika denní měření jsou vhodná pro investory, kteří mají v průběhu týdne jiné zatížení.

Měření analýzy sítí zahrnuje napětí, proud, účiník, měření výkonu, kolísání napětí, přechodové jevy, výskyt vyšších harmonických. Výsledná analýza poté slouží k volbě optimálního řešení pro návrh či rekonstrukci velikosti kompenzačních stupňů.

V dnešní době se objevuje problém harmonického zkreslení, zejména použitím elektrických pohonů s frekvenčními měniči s napěťovým střídačem, použitím spínaných napěťových zdrojů, použitím elektronických předřadníků ve svítidlech apod. Tato zařízení jsou kvůli odběru neharmonického proudu zdrojem nízkofrekvenčního rušení. To se projeví deformací napěťové křivky, která může mít za následek výpadky a snížení životnosti některých zařízení.

Naše společnost používá analyzátor kvality sítě francouzského výrobce Chauvin Arnoux CA 8335.

Jedná se o třífázový analyzátor kvality sítě s třídou přesnosti A, měření se provádí pomocí 4 proudových převodníků a 5 napěťových sond. Analyzátor umožňuje zobrazení 4 průběhu napětí a 4 průběhu proudu, harmonickou analýzu do 50. řádu harmonické, výpočet nevyváženosti (fázové nesymetrie), výpočet činitele K pro proudové transformátory, překročení výkonu a hranice harmonických.

Získaná data z měření zpracováváme specializovaným programem pro analýzu a dodáváme jak v elektronické, tak písemné formě. Zákazník tak získá kompletní dokumentaci včetně řešení návrhu např. kompenzačních stupňů. Tím se zabrání případné penalizace ze strany dodavatele elektrické energie.

Vyhodnocení a konzultaci provádějí vždy specializovaní a proškolení pracovníci. Cena za služby je individuální, dohodnutá na základě požadavku zákazníka, rozsahu a vzdálenosti.

Termovizní měření

Termovizní měřeníTermovize umožňuje on-line bezkontaktně měřit dynamické teplotní pole, proto se kontrola realizuje vždy během provozu pod zatížením, bez ovlivnění měřeného zařízení a bez nutnosti odstávky. Rozložení a průběh teploty se zaznamenává prostřednictvím termokamery.

Z našeho termoměření zjistíte závady, které nejsou zpravidla běžným okem viditelné– vlivem nepřiměřeného zatížení, zvýšení přechodového odporu atd.. Umožňuje kontrolu – kompletní výzbroje trafostanic, transformátorů, rozváděčů, jistících prvků, kabelových a pásových vedení, svorkovnic.

Výsledné termosnímky poskytují včasné rozpoznání místa již vzniklých závad, nebo určit míru kritičnosti jednotlivých prvků a spojů na možný původ jejich budoucímu vzniku. Hlavně slouží jako kontrola a minimalizuje tak rizika vzniku požáru. Požáry budov jsou v řadě případů způsobeny elektrickým přehříváním v elektroinstalaci.