Sídlo firmy Ponávka 2, Brno

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost AZW, a.s. se sídlem Ponávka 2, 602 00 Brno, IČO:27721183 (dále jen Společnost) Vás tímto informuje, že odesláním dotazu prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře Společnosti poskytujete své osobní údaje, která pak Společnost v postavení správce osobních údajů zpracovává. Subjektem, na něhož se vztahuje ochrana osobních údajů, jsou fyzické osoby spotřebitelé a fyzické osoby podnikatelé.
 2. Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje, které jí v kontaktním formuláři sdělíte, a to Vaše číslo mobilního telefonu, Vaši e-mailovou adresu a Vaše jméno a příjmení, pokud je uvedete.
 3. Zpracování těchto osobních údajů je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť je
  a)nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje,
  b)nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti – zejména pro účely vedení evidence, vyřizování stížností, zamezení protiprávního jednání Společnosti.
 4. Právo Společnosti na zpracování poskytnutých osobních údajů vyplývá ze zákonné úpravy ochrany osobních údajů – nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 –  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že požadované osobní údaje neposkytnete, nebude Vám moci Společnost odpovědět
 5.  Poskytnuté osobní údaje Společnost předává výlučně orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.).
 6. Společnost nezpracovává poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely.
 7. Vámi poskytnuté osobní údaje Společnost zpracovává po dobu jednoho kalendářního měsíce ode dne, byl dotaz Společnosti doručen. Poté jsou veškeré Vaše osobní údaje nevratně vymazány.
 8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností máte právo:
  a)požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o Vás Společnost zpracovává,
  b)na opravu svých osobních údajů zpracovávaných Společností,
  c)na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech,
  d)na výmaz zpracovávaných osobních údajů,
  e)vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem Společnosti. V tomto případě je Společnost povinna ukončit zpracování pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně Společnosti nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 9. Máte právo podat proti zpracování svých osobních údajů Společností stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údaje ČR, bližší informace lze získat na https://www.uoou.cz.